Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

27.04.2021

Рішення загальних зборів акціонерів

Протокол Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства

«Гарант-Система»

місто Київ, 27 квітня 2021 р., 14 год. 00 хв.

 

Повне найменування: Акціонерне товариство «Гарант-Система»

Скорочене найменування: АТ «Гарант-Система»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 31725819

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А01 № 603063

Дата проведення державної реєстрації Товариства: 05.11.2001 р.

Номер запису про включення відомостей про Товариство до ЄДР: 10711200000000693

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Адреса для поштових повідомлень: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А

Посадові особи Товариства, які мають право діяти від імені Товариства без доручення: Голова Правління Товариства Петренко Олег Петрович

Час та дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 00 год. 23 квітня 2021 року.

Загальні збори проводяться шляхом відкритого голосування.

Присутні акціонери:

1.     Товариство з обмеженою відповідальністю «Дія» в особі директора Шевченка Дмитра Володимировича (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 65 550 штук загальної номінальної вартості 7 501 542,00,00 грн., 25 % акцій, що дорівнює 25 % голосів);

2.     Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс-Система» в особі директора Гридасової Олени Володимирівни (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 192 690 штук загальної номінальної вартості 22 051 443,60 грн., 73,489702% акцій, що дорівнює 73,489702% голосів).

3.     Ганул Олена Семенівна (що володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 3 960 штук загальної номінальної вартості 453 182,40 грн., 1,510297% акцій, що дорівнює 1,510297% голосів)

 

 

    Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, призначеною рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від «10» березня 2021 року).

  Реєстрація акціонерів здійснювалась 27 квітня 2021 року з 13.00 до 13.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літера А, в кабінеті Голови Правління Товариства).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 262 200 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право голосу.

 

Наявні акціонери, що володіють 100 % від загальної кількості голосів. Загальні збори мають кворум у відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Слухали:

Голову Правління О.П. Петренка щодо порядку денного:

 

Порядок денний:

 

1.     Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

      2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

      3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

      4). Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

      5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

      6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2020 рік.

      7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

      8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

9). Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10). Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 

Вирішили: Ухвалити порядок денний зборів.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

Розгляд питань порядку денного:

    На початку розгляду питань порядку денного слово було надано голові Реєстраційної комісії Кирилловій Ніні Семенівні для роз’яснення порядку голосування з питань порядку денного, яка повідомила, що голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 проводяться шляхом відкритого голосування, рішення з питання 10 приймається виключно шляхом кумулятивного голосування.

 

 

     До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання лічильної комісії загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія.

 

З питання 1. «Про обрання лічильної комісії загальних зборів»

       Слухали: Голову Правління Петренка Олега Петровича

«…Пропоную обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Кравченко Ларису Миколаївну……»

Вирішили: Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Кравченко Ларису Миколаївну. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Кравченко Лариса Миколаївна.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

З питання 2. “Про обрання Голови та секретаря загальних зборів”

      Слухали: Шевченка Дмитра Володимировича

“.....Пропоную обрати Головою загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну та секретарем загальних зборів Новікову Аллу Самійлівну......”

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну (паспорт СО 171203, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.06.1999 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. З. Гайдай, буд. 3, кв. 256). Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну Самійлівну (паспорт ТТ 168156, виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.04.2013 р., що проживає за адресою: м. Київ, вул. Шалом Алейхема, 17-А, кв. 66).

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

З питання 3. «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік»

Слухали: Голову Наглядової ради Кириллову Ніну Семенівну щодо роботи Наглядової ради Товариства в 2020 році.

Вирішили: Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

З питання 4. «Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік»

Слухали: Голову Правління Товариства Петренка Олега Петровича щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Вирішили: Прийняти звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визнати роботу Правління в 2020 році задовільною.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

З питання 5. «Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік»

   Слухали: Голову Ревізійної комісії Шевченко Ію Олегівну.

Вирішили: За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2020 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2020 рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

З питання 6. «Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2020 рік»    

   Слухали: Голову загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну

Вирішили: Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт АТ «Гарант-Система» за 2020 рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

З питання 7. «Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства»

     Слухали: Голову Правління Товариства Петренка Олега Петровича

    «… Чистий збиток за підсумками 2020 року склав 215 тис. грн.…..»

Вирішили: Перенести на наступний фінансовий рік.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

 

З питання 8. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії»   

   Слухали: Голову загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну

   «…. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків ревізійної комісії пропоную визначити план роботи Товариства на 2021 рік та затвердити кошторис витрат на 2021 рік…….»

Вирішили: Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2021 рік та затвердити кошторис витрат на 2021 рік. Залишити кількісний та особистий склад Правління, Ревізійної комісії без змін.

Голосували: “за” – 262 200 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; “проти” – немає; “утримались” - немає.

 

З питання 9. «Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства»

     Слухали: Голову загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну

    «…не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання: - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; -прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Пропоную припинити повноваження Наглядової ради Товариства та обрати нових членів Наглядової ради..…»

Вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. Провести обрання нового складу Наглядової ради.

Голосували: «за» - 262 200голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; «проти» - немає; «утримались» - немає.

 

З питання 10. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

     Слухали: Голову загальних зборів Гридасову Олену Володимирівну

«Пропоную обрати наступні кандидатури членів Наглядової ради:

1) Яковенко Ігор Валентинович

2) Суворов Юрій Миколайович

3) Кириллова Ніна Семенівна»

Голосували бюлетенями для кумулятивного голосування №1, №2, №3

Кандидатури

Кількість голосів акціонерів, які приймали участь у кумулятивному голосуванні

Суворов Юрій Миколайович

262 200

Яковенко Ігор Валентинович

262 200

Кириллова Ніна Семенівна

262 200

Проти усіх кандидатів

0

Утримався щодо усіх кандидатів

0

Вирішили:

Обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:

1) Яковенко Ігор Валентинович

2) Суворов Юрій Миколайович

3) Кириллова Ніна Семенівна

      Обрати Голову Правління Товариства Петренка Олега Петровича особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на умовах, що передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства та є безоплатними.

 

Протокол складено та підписано 27.04.2021 р. (Згідно з п.1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Голова Загальних зборів                          __________________               О.В. Гридасова

 

Секретар зборів                                          __________________              А.С. Новікова

 

 

 


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"