Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

17.03.2021

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

Акціонерне товариство «Гарант-Система» повідомляє про чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 27 квітня 2021 року о 14.00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А,  кабінет Голови Правління Товариства.

Порядок денний та проекти рішень загальних зборів:

1). Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з п.1: Обрати до складу лічильної комісії Кириллову Ніну Семенівну та Кравченко Ларису Миколаївну. Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Кириллова Ніна Семенівна;

Член лічильної комісії: Кравченко Лариса Миколаївна.

2). Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з п.2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну.

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п.3: Прийняти звіт Голови Наглядової ради.

4). Звіт Голови Правління Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п.4: Прийняти звіт Голови Правління за 2020 рік та визнати роботу Правління в 2020 році задовільною.

5). Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п.5: За результатами перевірки Ревізійної комісії порушень чинного законодавства та зловживання службовим становищем з боку службових осіб Товариства за звітний період (2020 рік) не виявлено. Дані річного звіту відповідають дійсності. Висновок Ревізійної комісії врахувати при розгляді питання щодо затвердження фінансового звіту за 2020 рік.

6). Про затвердження річного фінансового звіту діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з п.6: Після розгляду даних річного звіту та враховуючи висновок Ревізійної комісії Товариства, вирішили затвердити фінансовий звіт АТ «СК «Гарант-Система» за 2020 рік.

7). Про розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства.

Проект рішення з п.7: Перенести на наступний фінансовий рік.

8). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з п.8: Прийняти звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії. Визначити план роботи Товариства на 2021 рік та затвердити кошторис витрат на 2021 рік. Залишити кількісний та особистий склад  Правління, Ревізійної комісії без змін.

9). Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п.9: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Провести обрання нового складу Наглядової ради.

10). Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з п.10: обрати членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятовного голосування, обрати Голову Правління Товариства Петренка Олега Петровича особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на умовах, що передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства та є безоплатними.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є  23 квітня 2019  року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде проводитись 27 квітня 2021 року з 13.00 до 13.45 за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів в робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, приймальня, у секретаря-референта Новікової А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.garant-sistema.com.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

32780

41835

Основні засоби

29811

30734

Довгострокові фінансові інвестиції

7736

7736

Запаси

61

Сумарна дебіторська заборгованість

352

2903

Грошові кошти та їх еквіваленти

139

1827

Нерозподілений прибуток

-12123

-9505

Власний капітал

32427

35543

Статутний капітал

30006

3006

Довгострокові зобов’язання

48

5696

Поточні зобов’язання

305

596

Чистий прибуток (збиток)

-215

-1402

Середньорічна кількість акцій (шт.)

262200

262200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

15

Тел. для довідок: (044) 494-39-72.  Правління


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"