Сегодня :

С начала года мы выплатили
грн возмещений!

Новости компании

17.03.2020

Особлива інформація про емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)18.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правлiння       Петренко Олег Петрович

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Гарант-Система"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ обл., П.САГАЙДАЧНОГО/IГОРIВСЬКА, будинок 10/5 ЛIТЕРА А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
31725819
5. Міжміський код та телефон, факс
0444943972 0444943973
6. Адреса електронної пошти
company@garant-sistema.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.garant-sistema.com.ua   17.03.2020

(адреса сторінки)
(дата)


Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах акцiонерiв (протокол №33 вiд 17.03.2020р.) вирiшено припинити наступнi представництва Товариства:
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Гарант – Система» у м. Києвi; код ЄДРПОУ 37726802; мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, Подiльськiй район, вулиця Костянтинiвська, будинок 2;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Гарант – Система» у м. Луганськ; код ЄДРПОУ 37726797; мiсцезнаходження: 91000, Луганська обл., мiсто Луганськ, Артемiвський район, вулиця Андрiя Линева, будинок 85;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Гарант – Система» у м. Марiуполь; код ЄДРПОУ 37726818; мiсцезнаходження: 87510, Донецька обл., мiсто Марiуполь, Приморський район, проспект Адмiрала Лунiна, будинок 85, кiмната 516;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Гарант – Система» у м. Харкiв; код ЄДРПОУ 37726839; мiсцезнаходження: 61000, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, Дзержинський район, вулиця Сумська, будинок 39, офiс 2;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Гарант – Система» у м. Одеса; код ЄДРПОУ 37975193; мiсцезнаходження: 65125, Одеська обл., мiсто Одеса, Приморський район, вулиця Успенська, будинок 44, кiмната 504.


Возврат к списку

Новости компании

27.04.2021
Рішення загальних зборів акціонерів
подробнее >>

17.03.2021
Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів
подробнее >>

22.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

21.04.2020
Особлива інформація емітента
подробнее >>

17.03.2020
Особлива інформація про емітента
подробнее >>

Контакты
"Гарант-Система"